POTVRZENÍ O DARU

Jak funguje odečet daru ze základu daně?

FYZICKÉ OSOBY

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. 

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

PRÁVNICKÉ OSOBY

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu s účinností od 4. února 2021)

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu bezúplatných plnění maximálně do výše 10 % z již sníženého základu daně, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok.

Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

K vystavení “potvrzení o finančním daru” potřebujeme:

  • aby částka byla v minimální výši pro uplatnění odečtu daru ze základu daně
  • číslo účtu, ze kterého byl finanční dar zaplacen (pro identifikaci platby)
  • uvést zda jste fyzickou či právnickou osobou
  • IČ, máte-li
  • jméno a příjmení, datum narození,  trvalá adresa dárce (pro finanční úřad)

K vystavení “potvrzení o hmotném nemovitém daru” potřebujeme:

  • soupis darovaných věcí
  • uvedení celkové částky za dar
  • uvést zda jste fyzickou či právnickou osobou
  • IČ, máte-li
  • jméno a příjmení, datum narození dárce a jeho trvalá adresa (pro finanční úřad)